Hazine İle Hissedar Olduğunuz Taşınmazlardaki Hazine Hissesini Doğrudan Satın Alabilirsiniz.


Hazine Taşınmazlarının Kullanıcılarına Ve Hissedarlarına Doğrudan Satışı Mümkün Müdür?

Hisse oranı % 40'ı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde 400, dışında ise 4.000 m2'yi aşmamak kaydıyla, hisseli Hazine taşınmazları talepte bulunan diğer hissedarlarına rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilir.?

Satış Bedeli Peşin Mi Ödenecektir?

Taşınmazların satış bedeli, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde peşin veya taksitle ödenebilmektedir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde; bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilmektedir. Bedelin taksitle ödenmesi halinde idare ile alıcı arasında "Taksitli Satış Söz?leşmesi" düzenlenmekte ve sözleşmenin bir örneği alıcıya verilmektedir.

Satış Bedelinin Tamamı Taksitlendirilebilir Mi?

 Satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilmektedir.

Vergi, Resim ve Harç Ödenir Mi?           

Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmamaktadır.

Diğer Duyurular
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Başladı Hazine taşınmazlarının kiralanmasında önemli fırsatlar.. 2/B Taşınmazlarının Satışında Başvurular 07.03.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Orman Arazilerinin Satışı Haberleri Hakkında Duyuru Personelimizin lojman talepleri için Boş Lojman Listemiz yayınlandı. 2/B Taşınmazlarının Satışında Süre Uzatımı Düzenlemesi OHAL Kapsamında Kapatılan Kurumlar Hakkındaki Başvurular El Konulan Kurumların Alacakları Hakkında Basın Duyurusu Dilovası İlçesinde (Diliskelesi Mah.) 2/B Taşınmazlarının Satışı Devam Ediyor